Algemene Voorwaarden / Disclaimer van www.audiokoffer.nl

Muziekfiles/ -dragers
Het hier genoemde Audiokoffer systeem word uitdrukkelijk geleverd zonder audio materiaal. Audiokoffer levert aan derden geen enkele vorm van muziekfiles/-dragers. De eigenaar van de Audiokoffer is zelf aansprakelijk voor alle muziekfiles/-dragers die hij of zij in het systeem plaatst. Audiokoffer kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de Audiokoffer door derden.

Garantie

Op de producten van Audiokoffer zit standaard 1 (één) jaar garantie, tenzij anders wordt vermeld.
Let wel: nadat de garantieperiode van Audiokoffer afloopt, kan het zijn dat de fabrieksgarantie nog niet is verlopen. Informeer hiernaar.

Copyright & Licenties

Voor wat betreft de Copyright & Licenties en het gebruik van alle muziek opgeslagen op de Audiokoffer, raadpleegt de gebruiker de Buma STEMRA & SENA. Voor misbruik van copyright & licenties kan Audiokoffer niet aansprakelijk worden gesteld.

Schade
Audiokoffer kan nooit en op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de Audiokoffer en daaruit voortvloeiende materiële en of financiële schade van wat voor aard of grootte dan ook en de koper zal deze nooit verhalen op Audiokoffer.

Kennisneming
De koper van een door ons gefabriceerde en geleverde Audiokoffer systeem heeft van deze disclaimer kennis genomen en gaat door aanschaf van een product van Audiokoffer akkoord met de inhoud van deze disclaimer en vrijwaart Audiokoffer in het geheel. Op alle van de door ons geleverde materialen en producten die zijn verwerkt in de Audiokoffer zijn de garantie voorwaarden van de leverancier van  toepassing tenzij anders weer gegeven.

Disclaimer www.audiokoffer.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van AudioKoffer.nl, is het mogelijk dat de informatie die op AudioKoffer.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op AudioKoffer.nl  geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van AudioKoffer.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om AudioKoffer.nl  te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van AudioKoffer.nl verkregen is. AudioKoffer.nl  garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via AudioKoffer.nl verkregen informatie. De informatie op AudioKoffer.nl wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.  Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Audiokoffer.nl is het niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en/of foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via www.audiokoffer.nl op enigerlei wijze te verspreiden.
Disclaimer/Algemene Voorwaarden - Webdesign: www.jarnoradix.nl